Krzysztof Kralka
Harmonia w muzyce jazzowej

S P I S    T R E Ś C I
W S T Ę P
R O Z D Z I A Ł      P I E R W S Z Y

I  DEFINICJE MUZYKI JAZZOWEJ

II  HISTORIA MUZYKI  JAZZOWEJ

A. Style przedjazzowe

1. Muzyka zachodnio-afrykańska i afro-amerykańska2. Minstrel Show

3. Ragtime

4. Blues   

B. Style jazzowe

1. Tradycyjny jazz nowoorleański

2. Dixieland

3. Styl Burrel House piano

4. Styl Chicago

5. Boogie-woogie

6. Swing

7. Be-bop

8. Progressive jazz

9. Cool

10. Hard Bop

11. Free

12. Third Stream Music13. Jazz-rock

R O Z D Z I A Ł     D R U G I

1. Muzyka zachodni-afrykańska

2. Harmonia w muzyce afro-amerykańskiej

3. Harmonia Minstrel Show

4. Harmonia Ragtimu5. Harmonia Bluesa

6. Harmonia Jazzu nowoorleańskiego

7. Harmonia Swingu

8. Harmonia Be-bopu9. Harmonia Coolu

10. Harmonia jazzu Free

12. Harmonia Third Stream

13. Harmonia Jazz-rocka

R O Z D Z I A Ł     T R Z E C I 

Harmonia a melodia

R O Z D Z I A Ł     C Z W A R T Y

Harmonia a forma

I  Temat i jego wariacyjne przetworzenie

A. Harmonia jako jeden z elementów konstrukcyjnych tematu

1. Temat dwunastotaktowy

2. Temat szesnastotaktowy

3. Temat ośmiotaktowy

4. Temat trzydziestodwutaktowy

B. Harmonia wariacyjnych powtórzeń tematu

C. Harmonia wstępu

D. Harmonia zakończenia, kadencji, kody.

II. Ragtime

III. Suita jazzowa

IV Formy otwarte

R O Z D Z I A Ł      P I Ą T Y 

Harmonia a aranżacja

A. Oznaczenia

B. Harmonia a aranżacja

1. Harmonia w fakturze fortepianowej

2. Obsada harmonii w małym zespole jazzowym ( combo)

3. Obsada harmonii w zespole czterech instrumentów melodycznych

4. Obsada harmonii w dużych zespołach ( big-bandach)

Z A K O Ń C Z E N I E

S Ł O W N I K

B I B L I O G R A F I A